E-İrsaliye S.S.S

E-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Taşıma irsaliyeleri elektronik irsaliye kapsamında değildir.
 
E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler, E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı ya da kayıtlı olmayan tüm müşterilerine sevk irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Ancak, uygulamaya kayıtlı olmayan müşterilerine, E-İrsaliye yerine, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura çıktısı verebilirler.
 
Her ne kadar E-Fatura ve E-Arşiv Faturaların, geçmiş 7 güne kadar düzenlemesi ile ilgili saha pratiği varsa dahi, mevzuata uygun değildir. Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenmesi ise kesinlikle mümkün değildir.
 
E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, E-Fatura uygulamasında kullandıkları (GİB Portal, Özel Entegratör ve Direkt Entegrasyon) yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanabilirler.
 
E-İrsaliye uygulaması için, E-Fatura uygulaması nedeniyle gerçek kişilerin kullandığı E-İmza ve tüzel kişilerin kullandığı mali mühür aynen geçerlidir. Farklı E-İmza ve mali mühre ihtiyaç yoktur.
 
Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen E-İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün değildir.
 
Kendisine E-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden E-İrsaliye yanıtı ile iletebilirler.
 
E-İrsaliyenin malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte malın bir kargo ya da lojistik firması uhdesinde bulunan depolardan sevk edildiği durumlarda, E-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir.
 
E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tüm irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek ve GİB’e iletmek zorundadırlar. Bununla birlikte alıcının uygulamaya kayıtlı olmadığı durumlarda muhtelif müşteriler adına E-İrsaliyeler düzenlenebilir.
 
E-İrsaliye belgesinin, alıcısının uygulamaya kayıtlı olduğu durumlarda GİB sistemleri üzerinden iletimi zorunludur. Alıcının uygulamaya dahil olmadığı durumlarda da E-İrsaliye GİB sistemlerine iletilecek olup, muhatabına haricen E-Fatura veya E-Arşiv fatura çıktısı irsaliye yerine verilebilir.
 
Taşıma sırasında sadece E- İrsaliyenin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli değildir.Araçta, düzenlenen E-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısı veya elektronik görüntüsü de bulundurulmalıdır.
 
E-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir.E- İrsaliye üzerinde, düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de gösterilmesi gerekmektedir.
 
E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde “E-İrsaliye ayrıca düzenlenecektir” ibaresine yer verilecektir.
 
E-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları günü takip eden 7 gün sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.
Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

E-Arşiv Fatura S.S.S.

E-Arşiv ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.
 
Söz konusu tebliğ kapsamında, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir.
 
 • E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlayacak,
 • E-ticaret firmaları kağıt faturanın baskı, posta ve e-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulacak,
 • Düzenleme öncesi e-faturaları 10 yıl süre ile kağıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise e-ticaret firmaları bundan böyle e-faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecekler.
 • Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak,
 • Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek,
 • Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek.
 • Kredi kartı satış bilgileri, e-fatura ile eşleştirilebilecek.
E-Arşiv Fatura’ya geçmek için E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu vardır.
 
E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.
Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

E-Fatura S.S.S

E-Fatura; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.
 
E-Fatura Uygulamasını kullanmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
 
Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
 
E-Fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.
 
Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 
2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.
 
Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmei mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.
 
5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de 397 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel tebliğinin yayımlanmasıyla. Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile girmeleri gerekmektedir.
 
Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil.
 

Özel entegrasyon başvuru adımları:

 • Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
 • Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi
 • Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi
 • Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
 • Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)


Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.
 
Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.
 
E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.
 
Hizmet ihracat faturaları, E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir E-Fatura kullanıcısı ise temel/ticari ve istisna tipiyle E-Fatura düzenlenmesi gerekir.
 
Tüm EPDK lisanslı firmaların bayileri, özellikle bu kapsamda tüm akaryakıt istasyonları, 1 Temmuz 2020 itibarı ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzu zorunlusudurlar.
 
Sanayici sıfatıyla sebze ve meyve alımı yaparak kendi tesisinde işleyen kişi, tüccar ve komisyoncular gibi E-Belge zorunlusu değildir, bulunduğu statüye göre kâğıt fatura, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura düzenleyebilirler.
 
İnternette ticaret yapan ya da reklam yayınlayanlar değil, internet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler 1 Temmuz 2020 itibarıyla E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunlusudur.
 
Youtube’da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin, video içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde, reklam hizmetine aracılık edilmediği için E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve böylece başkalarının kontör satışlarına ve tahsilatlarına aracılık eden bu mükelleflerin, E-Fatura, E- Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.
 
GİB Tebliğleri kapsamında geçiş zorunluluğu belirlenirken şahsi işletme ve adi ortaklıktan elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir, toplanmaz.
 
Kamu kurumlarına E- fatura düzenlemek zorunlu değildir. Bununla birlikte 2020 yılı içinde E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce, E-Fatura uygulamasına kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek tüm faturaların E-Fatura olması planlanmaktadır.
 
E-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara toplam tutarı 30 bin TL üzeri faturalar GİB tarafından ücretsiz sunulan E-Belge portali üzerinden, mali mühür ve E-İmza olmaksızın E-Arşiv Fatura olarak düzenlenebilecektir.
 
E-Fatura veya E-Arşiv Fatura olmayan mükellefler kendilerine iletilen E-Arşiv Faturaları kağıt ortamda veya elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar.
 
E-Belge çıktılarının renkli olması veya ıslak imza (veya hazır imza) ile imzalanması, kaşelenmesi veya damgalanması zorunluluğu aranmaz.
 
E-Arşiv Fatura uygulamasına geçenler, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur.
 
E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura düzenleyemez.
 
E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden 7 gün öncesine geriye dönük kağıt fatura düzenleyebilir.
 
E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükeller, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını, özel entegratörden sistem açtırdığı için GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalinden E-Arşiv Fatura olarak düzenleyemez.
 
E-Defter zorunluluğu sadece E-Faturaya zorunlu geçen mükellefler için vardır, gönüllü geçenler için yoktur.
 
E-Faturaya geçiş zorunluluğu yıl ortası geldiyse, E-Deftere geçiş, aynı ayda değil, takip eden yılın Ocak ayı E-Defterleri ile birlikte başlar.
 
2018 veya 2019 brüt cirosu 5 milyon TL üzeri olan tüm mükellefler, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura’ya 1 Temmuz 2020 de, E-Deftere 1 Ocak 2021 de geçmek zorundadır.
 
E-Fatura ve E-Deftere geçmek için önce Gelir İdaresi Başkanlığına sonra özel entegratöre başvuru yapılır. Öte yandan, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM, E-Bilet, E-Defter saklama servisleri için doğrudan özel entegratöre başvuru yapılır.
 
GİB, bazı sektör ve meslek kollarındaki firmalara ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeyi zorunlu kılmıştır. Bu firmalar, faaliyetlerinin 3. ayını tamamlamamışlar ise zorunluluk, faaliyetin 3. Ayını tamamladıktan sonraki aybaşı itibariyle başlar.
 
İhracat E-Faturalarının alıcısı Gümrük Ticaret Bakanlığı olup, ihracatın yapıldığı firma değildir. İhracatın yapıldığı firmaya faturanın gönderilmesi ise ilgili ülke mevzuatına göre mail ya da kâğıt ortamında yapılır.
 
İhracat E-Faturaları sadece gümrük beyannamesi verilen mal ihracatları için Gümrük Ticaret Bakanlığı’na düzenlenir. Hizmet ihracatları ise muhatabına E-Arşiv Fatura olarak düzenlenir.
Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

e-arsiv-fatura-zrounluluklari

E-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu

Elektronik fatura dönemine geçilmesiyle birlikte e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların hazırladıkları imzaya yer vermesi zorunludur.

Daha fazlasını oku

sicak-satisi-dijitale-donusturme-yontemleri-nedir

Sıcak Satışı Dijitale Dönüştürme Yöntemleri

Pazarda başarılı olmak için müşterilerinizin ihtiyacını bilmek çok önemli. Giderek daha fazla teknoloji odaklı olan günümüz iş hayatında, bu ihtiyaç genellikle ürün veya hizmetlerinizin online ulaşılabilir olmasıdır. Mevcut müşterileri kaybetme riskinden kurtulmanıza ek olarak, online ortamda bulunmak yeni müşterilere ulaşacağınızı garantiler. İşletmenizi diğer firmalardan farklı kılan nitelikleri kaybetmeden, satış stratejinizi dijitale nasıl taşıyabileceğinizi ve satış ekibinizi nasıl başarılı bir şekilde uzaktan yönetebileceğinizi öğrenmek için yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Daha fazlasını oku
restoran-is-plani-nasil-yapilir-dikkat-edilmesi-gerekenler

Restoran İş Planı Nasıl Yapılır?

Yemek yapma hobisini işe dönüştürmek isteyen pek çok insan restoran açma hayali kurar. Ne yazık ki birçok restoran işletmecisi için bir restoran işletmek bekledikleri gibi sonuçlanmaz. Başarısız olan restoran sahiplerinin en önemli başarısızlık nedeni restoranlarına en başından beri bir işletme olarak bakamamaları; sorunlarla ve beklenmedik masraflarla başa çıkma planları yapmadan ve bir restoran açmanın gerçek maliyetini bilmeden restoran açmalarıdır.

Daha fazlasını oku
internet-vergi-dairesi-nedir

İnternet Vergi Dairesi Nasıl Kullanılır?

İnternet vergi dairesinin amacı, kişinin vergi dairesine gidip sıra bekleyerek kaybettiği zamanı sıfıra indirerek, işlemlerini internet üzerinden kısa sürede yapabilmesini sağlamaktır. Gerekli bilgilere ulaşma, borç sorgulama ve ödeme işlemleri gibi birçok işlem bu platform üzerinden sağlanmaktadır. İnternet vergi dairesinin kullanımı için kişinin öncelikle vergi dairesine başvuru yapması, kendine ait kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yaparak kişi istediği işlemi gerçekleştirebilir.

Daha fazlasını oku
kasa-hesabi-nedir-nasil-tutulur

Kasa Hesabı Nedir, Nasıl Tutulur?

Kasa hesabı, muhasebenin en önemli hesap kalemi olarak kabul edilir. Nakit giriş ve çıkışlarının takibinin yapıldığı kasa hesabı hakkındaki tüm detayları Tek Düzen Hesap Planı’ndaki ve Vergi Usul Kanunu’ndaki açıklamalar ışığında sizler için derledik. 

Daha fazlasını oku